Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

jamnik
jamnik
Reposted fromlifeless lifeless viamrs-cold mrs-cold
jamnik
1667 6082 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viajethra jethra
jamnik
Self-love is the first form of freedom.
— Isra Al-Thibeh
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viajethra jethra
2977 cafc
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viajethra jethra
2601 e2ab
Reposted fromclitoris clitoris viajethra jethra
jamnik
3407 6f15
Reposted fromscorpix scorpix viajethra jethra
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viajethra jethra
jamnik
8069 8777
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viajethra jethra
jamnik
Ukochanego mężczyzny nie można wybrać z gotowego bufetu. Trzeba go wybrać z tęsknoty duszy. Ktoś wybrany tylko dlatego, że właśnie był pod ręką, nigdy nie zaspokoi tęsknoty duszy. 
Tu potrzebna jest INTUICJA, bezpośredni wysłaniec duszy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viajethra jethra
jamnik
8626 269d
Reposted fromtichga tichga viajethra jethra
jamnik
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viajethra jethra
jamnik

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viazginieszmarnie zginieszmarnie
jamnik
jamnik
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viajethra jethra
jamnik
Reposted fromFlau Flau viajethra jethra
jamnik
1840 3f5d 500
Reposted fromnutt nutt viajethra jethra
jamnik
Reposted fromFlau Flau viajethra jethra

August 16 2017

jamnik
Sirloin Steak Sexiness
Reposted fromfalconwing falconwing viafoodislove foodislove
jamnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl