Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

0248 8ff6 500
Reposted fromcheekyleprechaun cheekyleprechaun viajethra jethra
jamnik
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamrs-cold mrs-cold
jamnik
0003 db7c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamrs-cold mrs-cold
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamrs-cold mrs-cold
4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous viamrs-cold mrs-cold
jamnik

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viamrs-cold mrs-cold
jamnik
jamnik
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamrs-cold mrs-cold
jamnik
9978 36fb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamrs-cold mrs-cold
jamnik
9624 af81 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamrs-cold mrs-cold
0644 569f
Reposted fromtwice twice viamrs-cold mrs-cold
0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamrs-cold mrs-cold
3793 59bd 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamrs-cold mrs-cold
jamnik
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamrs-cold mrs-cold
jamnik
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viamrs-cold mrs-cold
jamnik
9600 187f
Reposted frominto-black into-black viajethra jethra
jamnik
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viajethra jethra
jamnik
Reposted frombluuu bluuu viajethra jethra
jamnik
Jestem pewna, że na tym świecie żyją ludzie - i to bardzo szlachetni i wspaniali ludzie, do których miłość nigdy nie przychodzi.
— Ch.Brontë 'Shirley'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viajethra jethra
jamnik
1498 a09c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl